ஊழல் நம் பிறப்புரிமை

'துக்ளக்' சத்யா வின் கட்டுரைகள்.

துக்ளக் சத்யாவின் பேனா எக்ஸ்ரே கருவியாகி நம் அர்சியல்வாதிகளின் மனத்தைப் படம் பிடிக்கிற்து.

Book Title ஊழல் நம் பிறப்புரிமை
ISBN978-9383826-08-7
Pages144
Paperback100